Aktuality
O cechu
Služby
Historie
Stanovy
Cíle
Představenstvo
Seznam členů
Galerie
Přihláška
Kontakt
Stanovy Cechu parketářů České republiky z.s.

I. Název a sídlo Cechu
Název Cechu zní: Cech parketářů České republiky z. s. (dále jen Cech)
Zkratka: CP ČR
Sídlo Cechu: Klešická 939, 190 16 Praha – Újezd nad Lesy

IČ: 06608787

II. Vznik Cechu
 1. Cech byl založen dne 1.11.2017 dohodou zakládajících členů Cechu. U městského soudu v Praze byl tento cech zaregistrován v spolkovém rejstříku, pod spisovou značkou L vložka 69477.
 2. Cech je právnickou osobou a je reprezentantem své členské základny.

III. Postavení Cechu
 1. Cech nepodléhá žádnému státnímu či jinému orgánu.
 2. Cech je pokračovatelem cílů a idejí prvního cechů Parketářů ČR, který jeho členové založili v květnu 1997.

IV. Působnost a poslání Cechu
 1. Cech působí na území České republiky. Je otevřen pro sdružování všech právnických a fyzických osob, podnikajících v oboru podlahář a jemu příbuzných, pro školy a zařízení vyučující toto řemeslo a také v odůvodněných případech pro právnické a fyzické osoby, které v tomto oboru nepracují, ale svým specifickým a odborným zaměřením jsou nezastupitelné a pro činnost Cechu jsou přínosem.
 2. Posláním Cechu je:
  • umožnit právnickým a fyzickým osobám sdružit se v profesním společenství.
  • hájit a prosazovat zájmy svých členů.
  • spolupracovat s institucemi v ČR i zahraničí.
  • vytvářet podmínky pro spolupráci svých členů v oblasti podnikání v oboru, zavádění nových technologií a systémů
  • zajišťovat pro své členy informace o materiálech, nářadí a technologiích jak po stránce kvalitativní, tak obchodní
  • zajišťovat odborné předváděcí akce nových technologií a materiálů.
  • spolupracovat se školami a zařízeními pro výchovu učňů, které mají ve své náplni učit řemeslo podlahář a parketář a to zejména při inovaci a tvorbě nových učebních osnov, zajišťování praxe pro studenty u členů Cechu nebo i jinde a provádění školení pro pedagogický personál odborných škol.
  • zvyšování úrovně znalostí a dovedností mladých řemeslníků a toto zajišťovat formou školení a účastí na soutěžích v ČR i zahraničí.
  • spolupracovat s výrobci materiálů, s nimiž podlaháři a parketáři pracují, ve smyslu získávání nejnovějších informací o těchto materiálech a jejich vlastnostech, možnostech užití a o doporučených technologiích a předávání těchto informací členům Cechu.
  • získávat sponzorské dotace při spolupráci s výrobci materiálů, dovozci i dalšími institucemi a firmami.
  • volné finanční prostředky využívat na propagaci podlahářského a parketářského řemesla tak, aby se zvyšovala kvalitativně i kvantitativně učňovská základna v tomto oboru.
  • zabezpečovat pro své členy servis služeb (ekonomický, legislativní, právní a tlumočnické a překladatelské služby, apod.).
  • působit na své členy tak, aby veškerou svou činností, zejména pak kvalitou provedené práce, obhajovali dobré jméno Cechu tak, aby vždy bylo vyslovováno s respektem a uznáním.
  • navazovat kontakty se zahraničními sdruženími podobného charakteru a do těchto sdružení vstupovat, vytvářet podmínky pro přímou spolupráci a výsledky z ní zavádět do praxe členů Cechu.
  • zprostředkovávat vzájemné kontakty podnikatelské sféry v souvislosti s nabídkou a poptávkou na trhu práce a to jak v ČR tak i v zahraničí.
  • v rámci možností zajišťovat kulturní akce pro členy Cechu a jejich rodinné příslušníky.

V. Členství a členské příspěvky Cechu
 1. Členem Cechu se může stát každý občan ČR starší 18 ti let, který je právnickou nebo fyzikou osobou v oboru podlahář nebo příbuzných oborů, které nevylučují provádění parketářských a podlahářských prací, který vlastní toto oprávnění minimálně dva roky, dále fyzická nebo právnická osoba, která toto řemeslo neprovádí (např. v oblasti ekonomické, právní, IT specialista, překladatelské či tlumočnické, apod.), ale svou odbornou a specifickou činností je nezastupitelná a je přínosem pro činnost Cechu.
 2. Noví uchazeči o členství v Cechu jsou na základě podání přihlášky a složení základního vkladu přijímáni presidiem Cechu za čekatele na členství v Cechu.
 3. Čekatelé jsou za řádné členy přijímáni Valnou hromadou na doporučení presidia Cechu.
 4. Členové Cechu hradí členský příspěvek jedenkrát ročně, a to vždy nejdéle k 30. lednu běžného roku.
 5. Výši vstupního poplatku a členského příspěvku určuje Valná hromada Cechu, na návrh presidia Cechu.
 6. Členství v Cechu vzniká dnem přijetí na Valné hromadě.
 7. Členství v Cechu zaniká:
  • na vlastní písemnou žádost člena
  • vyloučením člena z důvodu ztráty morálního kreditu, který může poškodit jakýmkoli způsobem profesní čest Cechu. O vyloučení rozhodne presidium Cechu. Proti rozhodnutí presidia má vyloučený právo se odvolat. Poté rozhodne Valná hromada
  • nezaplacením členského příspěvku s prodlením větším než 100 dnů
  • při odebrání živnostenského listu, likvidaci společnosti nebo dnem prohlášení konkursu člena
  • při dlouhodobé výrazně špatné kvalitě své práce, při uplatňovaných dumpingových cen
 8. Ustanovuje se funkce čestného člena, který má právo účastnit se Valných hromad, či jednání presidia na které bude pozván. Čestný člen nemá hlasovací právo ani žádná jiná práva, jimiž disponují členové Cechu, vyjma užívání označení ,,Čestný člen Cechu parketářů České republiky".

VI. Práva a povinnosti členů Cechu
 1. Každý člen má právo:
  • volit a být volen do orgánů Cechu
  • účastnit se valné hromady, hlasovat na ní o předložených návrzích a obhajovat je, být seznámen s výsledkem hospodaření Cechu za minulé období
  • hlasovací právo se stanovuje tak, že každý člen má 1 hlas, toto právo musí uplatnit sám na zasedání Cechu. Své hlasovací právo nemůže delegovat na jinou osobu
  • být informován o činnosti Cechu a využívat jeho služeb a servisu
  • účastnit se práce v Cechu a podávat iniciativní věcné návrhy
  • používat na firemních tiskopisech a v reklamě označení člen Cechu parketářů České republiky. Obdržet členský průkaz Cechu a Cechovní list na základě registrace do evidence členů
 2. Každý člen je povinen dodržovat stanovy Cechu a platit řádně a včas členské příspěvky, chovat se a pracovat tak, aby nezavdal příčinu k jakémukoliv poškození jména Cechu.

VII. Orgány Cechu
 1. Činnost Cechu je řízena těmito orgány:
  • Valná hromada je nejvyšším rozhodovacím orgánem Cechu; je svolávána nejméně jednou ročně; svolává ji presidium Cechu
  • presidium Cechu je výkonným a řídícím orgánem Cechu v období mezi konáním valné hromady Cechu a podléhá závěrům Valné hromady a řídí se ve své činnosti závěry a doporučeními Valné hromady
 2. Presidium Cechu je voleno na dobu 5-ti let Valnou hromadou, funkce v něm jsou dobrovolné a nejsou honorovány z prostředků Cechu.

VIII. Valná hromada Cechu
 1. Je nejvyšším orgánem Cechu. Svolává ji presidium Cechu nejméně jednou za rok. Valnou hromadu mohou mimořádně svolat i členové Cechu, prostřednictvím podpisové listiny doručené presidentovi Cechu, a to v počtu nejméně 1/3 řádných členů. Členové Cechu se účastní Valné hromady osobně. Valné hromady se mohou účastnit i čestní členové a pozvaní hosté. Tito pak mají hlas poradní.
 2. Svolání Valné hromady musí být písemné s uvedením data, místa konání a programu jednání a to nejméně 14 dnů před jejím konáním. Materiály spolu s návrhy pro jednání valné hromady zajišťuje presidium Cechu.
 3. Valná hromada je schopná usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů Cechu.
 4. Při hlasování je rozhodující nadpoloviční většina přítomných hlasů.
 5. Valná hromada volí členy presidia Cechu.
 6. Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření s členskými příspěvky za uplynulý rok.
 7. Valná hromada bere na vědomí zprávu o celoroční činnosti Cechu a schvaluje v ní navrhovaná opatření.
 8. Valná hromada zmocňuje presidium Cechu k uzavírání dohod a smluv s jinými podnikatelskými svazy a sdruženími v souladu se stanovami v ČR i zahraničí.
 9. Valná hromada schvaluje zánik Cechu případně sloučení Cechu s jinými subjekty.
 10. Valná hromada schvaluje změny stanov.
 11. Valná hromada určuje výši vstupního poplatku a členských poplatků.
 12. Valná hromada přijímá nové členy Cechu na návrh presidia Cechu.

IX. Presidium Cechu
 1. Presidium Cechu je voleno na valné hromadě na základě stanov Cechu. Tento volený orgán zajišťuje usnesení Valných hromad. Jednotliví členové presidia Cechu na základě vzájemné dohody na prvním zasedání po provedené volbě si rozdělí mezi sebou jednotlivé oblasti, určené usnesením Valné hromady a dlouhodobými stanovenými úkoly Cechu.
 2. Počet členů presidia Cechu je minimálně tříčlenný, nerozhodne-li Valná hromada o větším počtu členů.
 3. Presidium Cechu si na svém prvním jednání po zvolení Valnou hromadou volí svého presidenta a vicepresidenty, kteří svou funkci zastávající po celou dobu funkčního období presidia Cechu, nerozhodne-li Valná hromada nebo presidium Cechu o jejich odvolání nebo neodstoupí-li z této funkce.
 4. President a vicepresidenti zastupují Cech navenek v jednání se třetími osobami. K jednání dochází tak, že k názvu Cechu připojí svůj vlastnoruční podpis.
 5. President nebo vicepresidenti Cechu svolává členy presidia Cechu minimálně čtyřikrát do roka.
 6. Presidium Cechu rozhoduje o svolání řádné i mimořádné Valné hromady.
 7. Presidium Cechu je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů presidia Cechu. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční počet hlasů přítomných členů.
 8. Presidium Cechu zastupuje členskou základnu v ČR i v zahraničí. Spolupracuje s jinými podnikatelskými sdruženími v ČR i zahraničí.
 9. Členové presidia Cechu jsou povinni aktivně se podílet na plnění všech úkolů, vyplývajících z činnosti Cechu. Presidium Cechu má právo odvolat člena presidia Cechu pro hrubé porušení povinností a nahradit jej kooptací nového člena. Kooptace je možná rovněž po odstoupení člena presidia Cechu na vlastní žádost. Presidium Cechu deleguje zástupce pro jednání v různých komisích ústředních orgánů, tuzemských či zahraničních konferencích, veletrzích, soutěžích apod.
 10. Při řešení odborných otázek může presidium Cechu zřizovat pomocné orgány (pracovní komise) či najímat experty.
 11. Presidium Cechu zpracovává a předkládá materiály pro projednání na Valné hromadě.
 12. Presidium Cechu může zřizovat jménem Cechu vlastní obchodní společnosti, nadace apod. vytvářející další finanční zdroje pro činnost Cechu, příp. zvyšující jeho kredit, propagaci apod. v souladu s příslušnými předpisy.
 13. Presidium Cechu hospodaří dle finančního plánu schváleného Valnou hromadou Cechu.
 14. Členové presidia Cechu mají povinnost zachovávat mlčení o všech skutečnostech, které je nutno považovat za důvěrné.
 15. Z jednání presidia Cechu se pořizuje zápis, jehož kopii obdrží každý člen presidia, příp. další členové, kterých se daná problematika týká, a to i ve zkrácené podobě.
 16. Funkce člena presidia Cechu je funkcí čestnou a nehonorovanou. Funkční období je pětileté.
 17. Každý člen presidia Cechu má nárok na úhradu výdajů v souladu se schváleným rozpočtem, které mu vznikly s činností z této funkce plynoucí.

X. Hospodaření Cechu
 1. Cech je právnická osoba zřízenou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Získává finanční prostředky z členských příspěvků, darů, sponzorů, popř. z jiné činnosti.
 2. Cech hospodaří podle ročního rozpočtu, schváleného Valnou hromadou. Jeho plnění zajišťuje Presidium Cechu.
 3. Za správnost hospodaření odpovídá president Cechu a členové presidia Cechu.
 4. Právo podepisovat se jménem Cechu má výhradně president Cechu. President a vicepresidenti Cechu zastupují Cech navenek v jednání se třetími osobami samostatně. Finanční a bankovní doklady zavazující spolek k plnění přesahující hodnotu 10 000,-Kč podepisuje president s vicepresident dohromady.

XI. Zánik a likvidace Cechu
 1. Cech zaniká dobrovolným rozhodnutím o likvidaci Cechu nebo sloučením s jiným subjektem, a to na základě vůle členské základny Cechu. Toto rozhodnutí Valné hromady oznámí presidium Cechu neprodleně příslušným orgánům.
 2. Presidium Cechu zabezpečí likvidaci majetku Cechu na základě účetní uzávěrky sestavené ke dni zániku Cechu.
 3. Případný zůstatek finančních prostředků se rozdělí členské základně v poměru k výši členských příspěvků v posledním roce.
 4. Presidium Cechu oznámí likvidaci a její způsob všem členům Cechu a poté ukončí svoji činnost v nejkratším možném termínu.
 5. Cech zaniká rovněž právoplatným rozhodnutím soudu o zrušení spolku.

XII. Závěrečná a přechodná ustanovení Cechu
 1. Presidium Cechu může vypracovávat interní a jiné předpisy vedoucí ke zlepšení organizace práce, případně k doplnění a upřesnění již stávajících dokumentů.
 2. První zasedání presidia Cechu a jeho president a vicepresidenti jsou jmenováni ustavující schůzí Cechu. První Valná hromada je oprávněna zvolit presidium Cechu jiné, pokud se stávajícím nesouhlasí, jinak zůstává presidium zvolené ustavující schůzí na běžné funkční období 5-ti let.
 3. Stanovy Cechu nabývají platnosti schválením Valnou hromadou Cechu dne 14.11.2019.
Cechparketářů
ČESKÉ REPUBLIKY
Klešická 939
Praha 21 - Újezd nad Lesy
19016
Česká Republika
Sociální sítě:
Člen Evropského svazu parketářů a podlahové techniky - EUFA P+F
Copyright © 2021 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2021 www.prelude-reklama.cz